Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Przemyślu

18 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Przemyślu

Ogłoszenie naboru

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr1 w Przemyślu ogłasza otwarty nabór partnera / partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w konkursie zamkniętym nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18. Nabór partnera prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 (Dz.U t.j. z 2017 r. poz. 1460, z późń. zm.).

18 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie naboru