Ogłoszenie naboru

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr1 w Przemyślu ogłasza otwarty nabór partnera / partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w konkursie zamkniętym nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18. Nabór partnera prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 (Dz.U t.j. z 2017 r. poz. 1460, z późń. zm.).

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SOSW
Data utworzenia:2019-06-18
Data publikacji:2019-06-18
Osoba sporządzająca dokument:admin
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1884